تنها شرکت دارای مجوز اعتبارسنجی در ایران

تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

گزارش اعتباری چیست و چه کاربردی دارد؟

گزارش‌های اعتباری با جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی اطلاعات لازم از پایگاه‌های مختلف درخصوص سوابق و وضعیت فعلی مشتریان، نوعی نگرش تحلیلی از رفتار بازپرداختی و ارزشمندی اعتباری آنان به استفاده‌کنندگان ارائه می‌نماید. هر شخص ایرانی اعم از حقیقی و حقوقی دارای گزارش اعتباری مختص به خود است.

اجزای اصلی گزارش‌های اعتباری عبارتند از:

  • اطلاعات هویتی
  • اطلاعات آدرس و تماس
  • وضعیت بدهی مالیاتی، گمرکی، چک برگشتی و ...

لیزینگ‌ها، صندوق‌ها و سایر اعضای سامانه اعتبارسنجی بنابراین کلیه کسب‌وکارها و حتی افراد می‌توانند پیش از انجام هرگونه فروش اعتباری یا معامله‌ای از طرف مقابل خود درخواست ارائه گزارش اعتباری نمایند.

حقوقی